Vele nieuwe provinciale stukken toegevoegd. Hierbij diverse zeldzame types, noodmunten, varianten en gouden munten!

language: Nederlands English
INLOGGEN
WINKELMANDJE
Winkelmandje winkelmandje is nog leeg
Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Mooie Muntjes.
 • Dag: Kalenderdag.  
 • Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. 
 • Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of Mooie Muntjes in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
 • Mooie Muntjes: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mooie Muntjes georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
 • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Mooie Muntjes gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN MOOIE MUNTJES 

Naam ondernemer: Mooie Muntjes

Vestigingsadres: Op aanvraag

Telefoonnummer: 06 30 49 69 61 (Teun)  06 24 28 65 05 (René)

E-mailadres: info@mooiemuntjes.nl

KvK- nummer: 55369820

BTW- identificatienummer: NL8516.74.008.B01

 

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mooie Muntjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mooie Muntjes en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

ARTIKEL 4: HET AANBOD 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Mooie Muntjes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mooie Muntjes niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waar binnen Mooie Muntjes de ondernemer de prijs garandeert;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mooie Muntjes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Mooie Muntjes is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mooie Muntjes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Mooie Muntjes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Mooie Muntjes kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mooie Muntjes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Mooie Muntjes zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, doen toekomen:
 • het bezoekadres van de vestiging van Mooie Muntjes waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Mooie Muntjes bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Mooie Muntjes retourneren, conform de door Mooie Muntjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

ARTIKEL 7: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. De wijze van terugzending dient minstens gelijkwaardig te zijn aan de heenzending.  
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Mooie Muntjes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8: DE PRIJS 

 1. De prijzen van de aangeboden producten kunnen worden gewijzigd.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief (niet terugvorderbare) btw.

ARTIKEL 9: LEVERING EN UITVOERING 

 1. Mooie Muntjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mooie Muntjes kenbaar heeft gemaakt.  
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Mooie Muntjes geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Mooie Muntjes het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mooie Muntjes tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Mooie Muntjes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

ARTIKEL 10: BETALING 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.  
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mooie Muntjes te melden. 
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Mooie Muntjes behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mooie Muntjes, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 2. Bij Mooie Muntjes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mooie Muntjes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

ARTIKEL 12: GESCHILLEN 

 1. Op overeenkomsten tussen Mooie Muntjes en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en Mooie Muntjes over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Mooie Muntjes te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Mooie Muntjes worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Mooie Muntjes heeft voorgelegd. 
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Mooie Muntjes aan deze keuze gebonden. Wanneer Mooie Muntjes dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Mooie Muntjes schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Mooie Muntjes de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Mooie Muntjes gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Mooie Muntjes surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.  
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

ARTIKEL 13: AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Datum opmaak: 30 juni 2023

 


Leveringsvoorwaarden

 

Weergave producten

Mooie Muntjes probeert u te allen tijde een zo goed en realistisch mogelijke weergave te geven van producten. Om dit te bewerkstelligen maakt Mooie Muntjes gebruik van een grafisch programma. 

Nimmer worden producten bewerkt teneinde een mooiere weergave van de werkelijkheid te bewerkstelligen. Het motto is: Wat u ziet is wat u krijgt!

 

Plaatsen van bestelling

Stap 1:  Product toevoegen aan winkelwagentje;

Stap 2:  Invoeren persoonsgegevens;

Stap 3:  Akkoordverklaring algemene voorwaarden;

Stap 4:  Ontvangst e-mail met bestel- en betaalgegevens;

Stap 5:  Na volledige betaling wordt het product binnen 7 dagen toegezonden.

 

Verzendkosten

 

Binnen Nederland

Voor bestellingen tot € 125,00 bedragen de verzendkosten € 2,00 euro (reguliere brief)

Voor bestellingen vanaf € 125,00 tot € 500,00 bedragen de verzendkosten € 7,50 (aangetekend)

Voor bestellingen vanaf € 500,00 tot € 1.000,00 bedragen de verzendkosten € 12,50 (aangetekend verhoogd verzekerd)

Voor bestellingen vanaf € 1.000,00 zijn de verzendkosten gratis (aangetekend verhoogd verzekerd)

Buiten Nederland

Voor bestellingen tot € 75,00 bedragen de verzendkosten € 2,50 (reguliere brief).

Voor bestellingen vanaf € 75,00 tot € 125,00 bedragen de verzendkosten € 10,00 binnen de EU en € 15,00 buiten de EU (aangetekend)..

Voor bestellingen vanaf € 125,00 tot € 500,00 bedragen de verzendkosten € 12,50 binnen de EU en € 25,00 buiten de EU (aangetekend).

Voor bestellingen vanaf € 500,00 tot € 1.000,00 bedragen de verzendkosten € 15,00 binnen de EU en € 30,00 buiten de EU (aangetekend verhoogd verzekerd).

Voor bestellingen vanaf € 1.000,00 zijn de verzendkosten gratis (aangetekend verhoogd verzekerd).

Bij verzending via reguliere brief kunt u ervoor kiezen om het aangetekend te laten verzenden. Stuur in dat geval even een e-mail naar info@mooiemuntjes.nl. De verzending en factuur worden dan voor u aangepast. De meerkosten voor verzekerde verzending komen in dat geval wel voor uw rekening.

 

Wijze van verzending

Mooie Muntjes besteedt veel zorg aan de verzending. Bestellingen worden altijd goed verpakt en verzonden in discrete verpakking (veelal luchtkussenenvelop). 

 

Retourbeleid

U mag een product altijd retourneren. Voor retournering wordt verwezen naar artikel 6 & 7 van de algemene voorwaarden.

 

Laatste wijziging(en) oktober 2022. 

 

© Teun Termaat & René Otter   |    info@mooiemuntjes.nl   |    algemene voorwaarden   |    sitemap   |